Obchodní podmínky pro platformu Chaterimo

Vzájemná povinnosti a práva Poskytovatele a Objednavatele pramenící z užívání platformy Chaterimo se řídí obchodními podmínkami níže:Úvodní ustanovení

„Poskytovatel“ je David Langr, IČO 04617002, místem podnikání V olšinách 1451/20, 100 00, Praha 10 - Strašnice. Poskytovatel je provozovatel platformy Chaterimo.

„Objednavatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Poskytovatele, která užívá platformu Chaterimo.

„VOP“ nebo "TOS" znamená Všeobecné obchodní podmínky.

„Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání platformy Chaterimo Objednavateli za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

„Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání platformy Chaterimo za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.Uzavření Smlouvy

Objednáním platformy Chaterimo vzniká uzavření Smlouvy mezi Objednavatelem a Poskytovatelem.

Úhrada za službu se provádí na základě vystavené faktury od Poskytovatele přes systém Stripe.Reklamace a Odstoupení od smlouvy

V případě reklamace platformy musí Objednavatel napsat email na [email protected]. Poskytovatel reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu.Poskytování služby

Poskytovatel má právo změnit obchodní podmínky, o čemž musí informovat Objednavatele.

Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy Objednavateli zpřístupnit platformu Chaterimo a bude ji možné používat k účelu uvedenému na jeho Profilu v rozsahu nejméně 99 % veškerého času v kalendářním měsíci, s výjimkou standardních výluk a možnosti provádění odstávek v obvyklém rozsahu.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací.

Poskytovatel pro Objednavatele zajišťuje technickou podporu v pracovní dny od 9-16 hodin a to formou e-mailu na adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 603 483 953. Poskytovatel se zavazuje na dotaz reagovat do dvou pracovních dní.

Poskytovatel bude zajišťovat průběžnou správu a aktualizaci platformy Chaterimo.Užívání služby

Objednavatel nesmí šířit informace poškozující Poskytovatele.

V případě porušení Obchodních podmínek Objednavatele smí Poskytovatel znemožnit přístup Objednavatele do platformy a to bez jakékoliv finanční či nefinanční náhrady Objednavateli.

Objednavatel není oprávněn jakkoli zasahovat do softwarového nastavení objednaných Služeb, není oprávněn měnit zdrojový kód.

Objednavatel nesmí používat název Poskytovatele, logo, domény ani jiná další označení Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.Vyloučení odpovědnosti

Objednavatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat platformu Chaterimo.

Objednavatel nemá právo požadovat finanční či nefinanční náhradu za újmy/škody/ztráty způsobené použitím platformy a to ani sobě ani 3. osobě, ani po Poskytovateli.Ochrana osobních údajů

Poskytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.Závěrečná ustanovení

Tyto VOP, jakožto i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

S těmito podmínkami souhlasíte objednáním platformy Chaterimo. Objednávkou dále potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Objednavatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory prvně smírnou cestou.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 30. 12. 2023.


Copyright © Chaterimo

about-icon